Valbarhet

Kandidera i lagtingsvalet kan den som (Lagtingsordning för landskapet Åland ÅFS 2011:97 § 7)

  • har rösträtt i lagtingsval
  • inte är omyndig
  • inte innehar en militär tjänst

Kandidera i kommunalvalet kan den som (Kommunallagen ÅFS 1997:73 § 36)

  • har kommunen som sin hemkommun
  • har rösträtt i kommunalval i någon kommun på Åland
  • inte står under förmyndarskap
  • inte är ledamot i Ålands förvaltningsdomstol
  • inte är anställd i kommunen i en ledande uppgift

Uppställande av kandidater

Det finns två sätt att ställa upp kandidater i lagtingsvalet

a) man bildar en valmansförening för en eller flera personer (bestämmelserna om hur valmansföreningar bildas finns i 4 kapitlet vallagen).
b) en etablerad politisk förening kan ställa upp kandidater (bestämmelserna om vad som räknas som en etablerad politisk förening och hur en sådan kan ställa upp kandidater finns i 4 a kapitlet i vallagen).

Det finns tre sätt att ställa upp kandidater i kommunalvalet

a) bilda en valmansförening
b) genom en etablerad kommunal politisk förening
c) en lokal förening i kommunen kan ställa upp kandidater i en etablerad politisk förenings namn

Förfaringssättet finns närmare beskrivet i 4 och 4a kapitlen i vallagen

Blanketter

När man ställer upp kandidater används särskilda blanketter:

Lagtingsvalet

Kommunalvalet