Veckodag och datum Dagar före valet Händelse/åtgärd
Inom januari månad Kommunfullmäktige tillsätter kommunala centralnämnder. (5 §)
Senast i april Kommunfullmäktige meddelar ett beslut om indelning i röstningsområden till landskapsregeringen och till länsstyrelsen (Statens ämbetsverk på Åland). Beslutet träder i kraft den 15 oktober (om beslutet fattas och meddelas efter april träder beslutet i kraft den 15 oktober följande år, alltså i praktiken först till följande val). (2 §)
”I god tid före valen” Kommunstyrelsen fattar beslut om var röstning ska ske på valdagen samt meddelar detta till landskapsregeringen och länsstyrelsen (Statens ämbetsverk på Åland). (2a §)Kommunstyrelsen fattar även beslut om var allmänna förtidsröstningsställen inrättas (51 §). Beslutet bör meddelas till landskapsregeringen och centralnämnden för lagtingsval.
”I god tid före valen” Landskapsregeringen tillsätter en centralnämnd för lagtingsval. (4 §)
”I god tid före valen” Kommunfullmäktige tillsätter en valnämnd för varje röstningsområde. Om kommunen inte är indelad i röstningsområden tillsätts ingen valnämnd. Den kommunala centralnämnden handhar då även valnämndens uppgifter. Kommunfullmäktige utser också vid behov en eller flera valbestyrelser för inrättningar som avses i 50 § 2 mom. (6 §)
”I god tid före valet” Landskapsregeringen ska i mån av möjlighet på lämpligt sätt underrätta alla i kommunalvalet röstberättigade personer som inte har åländsk hembygdsrätt om de bestämmelser som gäller för utövande av rösträtten och rätten att kandidera. (9 §)
Ingen tid angiven Landskapsregeringen fastställer och publicerar (i Ålands författningssamling) formulär för handlingar rörande bildande av valmansförening och valförbund. (30 §)
Måndag 31 aug.
(senast)
48 Centralnämnderna sammanträder och beslutar om ett meddelande, i vilket anges var och när valhandlingar ska inlämnas. De kommunala centralnämndernas meddelanden ska också ange antalet fullmäktige som ska väljas, datum och klockslag för valförrättningen, förutsättningarna för att få förtidsrösta, de allmänna förtidsröstningsställena i kommunen och förtidsröstningstiden. (31 och 32 §)De kommunala centralnämnderna ska vid sammanträdet också fatta beslut om beställning av valsedlar och om ”övriga erforderliga åtgärder”. En sådan åtgärd är t.ex. förordnandet av minst två valförrättare för varje allmänt förtidsröstningsställe. (51 §)
Tisdag 1 sept. (senast) 47 Landskapsregeringen ska konstatera om det föreligger teknisk beredskap att genomföra förtidsröstningen så att en anteckning om röstning under förtidsröstningstiden kan göras direkt i rösträttsregistret. Om inte ska vallängderna skrivas ut ur rösträttsregistret genast efter att registret vunnit laga kraft. (18 §)
Tisdag 1 sept.
kl. 24.00
47 Uppgifter om de röstberättigade tas in i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret vid denna tidpunkt. Detta avgör bl.a. i vilken kommun och i vilket röstningsområde de röstberättigade kan utöva sin rösträtt. (8 §)
Måndag 7 sept. 41 Rösträttsregistret upprättas. (8 §)
Torsdag 10 sept. 38 Rösträttsregistret finns tillgängligt för granskning (även per telefon). (11 §)
Måndag 14 sept. 34 Anhållan om offentliggörande av kandidatlista och anmälan om bildande av valförbund ska vara centralnämnderna tillhanda senast kl. 16. (22 §)
Tisdag 15 sept. 33 Centralnämnderna sammanträder och beslutar om eventuella anmärkningar mot kandidatlista. (33 §) Vid sammanträdet bestäms kandidatlistornas och valförbundens inbördes ordning genom lottdragning. (34 §)De kommunala centralnämnderna bör vid sammanträdet även besluta att räkna rösterna från röstningsområden med 100 eller färre röstberättigade tillsammans med rösterna från minst ett annat av kommunens röstningsområden. (49a §)
Torsdag 17 sept. 31 Röstkorten ska vara utsända till de röstberättigade vilkas adress är känd. (10 §)
Fredag 18 sept. 30 Centralnämnderna sammanträder och beslutar om preliminär sammanställning av kandidatlistorna med kandidaternas nummer.Den preliminära sammanställningen ska finnas tillgänglig för valombuden. (35a §)
Måndag 21 sept.
(senast)
27 Landskapsregeringen översänder förtidsröstningsmateriel och nödiga anvisningar till de kommunala centralnämnderna. (53 §)
Måndag 21 sept. 27 Centralnämnderna sammanträder och gör vid behov rättelser i den preliminära sammanställningen av kandidatlistor.Härefter fastställs den slutliga sammanställningen av kandidatlistor. (35b §)
Måndag 28 sept. 20 Rättelseyrkande som gäller rösträttsregistret ska vara inlämnat senast kl. 16.00. (12 §)
Torsdag 1 okt. 17 Landskapsregeringen ska tillställa de kommunala centralnämnderna såväl den slutliga sammanställningen av kandidatlistor för lagtingsvalet som de kommunala sammanställningarna, för vidarebefordran till valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna.Den kommunala centralnämnden ska tillställa kommunstyrelsen och valnämnderna den slutliga sammanställningen av kandidatlistor för kommunalvalet. (35b §)
Torsdag 1 okt. 17 Rättelseyrkanden som gäller rösträttsregistret ska vara avgjorda av centralnämnden för lagtingsval. (13 §)
Fredag 2 okt. 16 Centralnämnden för lagtingsval ska göra rättelser i rösträttsregistret senast kl. 12.00. (14b §)
Fredag 2 okt. 16 Rösträttsregistret vinner laga kraft kl. 12.00. (16 §)
Lördag 3 okt. 15 Förtidsröstningen inleds. (51a §)
Söndag 4 okt.
(senast)
14 De kommunala centralnämnderna meddelar om valförrättningen. (37 §)
Söndag 11 okt.
(senast)
7 Centralnämnden för lagtingsval meddelar om valförrättningen och vallokalerna. I anslutning till meddelandet införs den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna för lagtingsvalet. (37 §)
Tisdag 13 okt.
(senast)
5 Den som har för avsikt att rösta enligt 50 § 3 mom. (s.k. brev-röstning) ska skriftligen anhålla om att erhålla förtidsröstnings-materiel hos den kommunala centralnämnden. (54e §)
Tisdag 13 okt. 5 Förtidsröstningen avslutas. (51a §)
Fredag 16 okt. 2 De kommunala centralnämnderna sammanträder och noterar de godkända förtidsröstningsförsändelserna i vallängden. Försändelser som inkommit senast kl. 19.00 ska beaktas. (55 §)De valkuvert som gäller lagtingsvalet ska oöppnade (brevrösterna ska dock öppnas, stämplas och inneslutas i nytt kuvert) tillställas centralnämnden för lagtingsvalet på sätt och inom tid som centralnämnden föreskrivit. (55 §)Ifall 25 personer eller färre har förtidsröstat i kommunalvalet ska den kommunala centralnämnden besluta att förtidsrösterna ska granskas och räknas av centralnämnden tillsammans med valsedlarna från ett av kommunens röstningsområden. (49a §) Den berörda valnämnden bör utan dröjsmål underrättas om beslutet så att det kan beaktas då röstningen avslutas under valdagen.
Söndag 18 okt.(tredje söndagen i oktober) 0 Lagtings- och kommunalval. Vallokalerna hålls öppna kl. 9.00–20.00. (38 §)Centralnämnderna sammanträder tidigast från kl. 15.00 för att räkna förtidsrösterna (ifall de inte är 25 eller färre då de ska sammanslås med röster avgivna i ett röstningsområde under valdagen. Gäller kommunalvalet). Från kl. 20.00 verkställs preliminär rösträkning i valnämnderna och centralnämnderna. (55a och 48 §)
Måndag 19 okt. +1 Centralnämnderna sammanträder och inleder granskningen av valsedlarna. (56 §)
Torsdag 22 okt. (senast) +4 Centralnämnderna sammanträder och verkställer slutlig röst-räkning samt fastställer valets utgång. (59 §)
Torsdag 5 nov. (senast – ska ske inom 14 dagar från det att valets utgång fastställdes) +15–18 Beslut varigenom centralnämnden för lagtingsval fastställt valresultatet får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. (74 §)Beslut varigenom kommunal centralnämnd fastställt valresultatet får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. (75 §)

Tidtabellen som pdf-fil för utskrift