Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Resultat i lagtingsvalet

Vid valet den 20 oktober 2019 har följande personer valts in i lagtinget

Valda Röstetal Slutligt jämförelsetal Ersättare Röstetal Slutligt jämförelsetal
Thörnroos Veronica, hälsovårdare, vice talman, Brändö 591 3970,00

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Sjögren Katrin, sjukskötare, Mariehamn 541 2803,00

Svensson Jannik, journalist, Mariehamn

Söderdahl Robert, företagare, Mariehamn

119

106

400,43

350,38

Nordlund Roger, politiker, företagare, Mariehamn 487 1985,00

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Karlström Fredrik, företagare, Jomala 338 1967,00

Valve Wille, social- och hälsominister, Jomala

Nordberg Mika, minister, Jomala

180

132

393,40

327,83

Häggblom Bert, jurist, Mariehamn 550 1935,00

Jansson Runa-Lisa, företagsekonom, Saltvik

Holmberg Anders, företagare, Mariehamn

90

88

387,00

322,50

Holmberg John, lagtingsledamot, Mariehamn 235 1401,50

Svensson Jannik, journalist, Mariehamn

Söderdahl Robert, företagare, Mariehamn

119

106

400,43

350,38

Jansson Harry, lagtingsledamot, Jomala 457 1323,33

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Gunell Camilla, vicelantråd, Mariehamn 437 1312,00

Kemetter Sara, lagtingsledamot, lärare, Mariehamn

Löthman Henrik, lärare, Mariehamn

89

68

328,00

262,40

Röblom Alfons, skådespelare, journalist, Mariehamn 274 1187,00 Bergbo Annette, journalist, Föglö 107 395,67
Mattson Liz, verksamhetsledare, Hammarland 297 992,50

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Silander Tage, lagtingsledamot, Mariehamn 315 983,50

Valve Wille, social- och hälsominister, Jomala

Nordberg Mika, minister, Jomala

180

132

393,40

327,83

Måtar Marcus, jurist, Mariehamn 212 967,50

Jansson Runa-Lisa, företagsekonom, Saltvik

Holmberg Anders, företagare, Mariehamn

90

88

387,00

322,50

Påvals Simon, fältare, fil.kand., Mariehamn 231 934,33

Svensson Jannik, journalist, Mariehamn

Söderdahl Robert, företagare, Mariehamn

119

106

400,43

350,38

Pettersson Jörgen, företagare, Mariehamn 199 794,00

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Juslin Rainer, pedagogie magister, Föglö 230 700,75

Svensson Jannik, journalist, Mariehamn

Söderdahl Robert, företagare, Mariehamn

119

106

400,43

350,38

Eriksson Anders, lantbrukare, Jomala 184 666,00 Eriksson Pia, merkonom, Lumparland 163 333,00
Lindholm Mikael, skärgårdsföretagare, Vårdö 193 661,67

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Fellman Nina, fil.mag., journalist, Mariehamn 178 656,00

Kemetter Sara, lagtingsledamot, lärare, Mariehamn

Löthman Henrik, lärare, Mariehamn

89

68

328,00

262,40

Strand Jörgen, f.d. anläggningschef, politiker, Jomala 257 655,67

Valve Wille, social- och hälsominister, Jomala

Nordberg Mika, minister, Jomala

180

132

393,40

327,83

Egeland Stellan, företagare, Hammarland 188 645,00

Jansson Runa-Lisa, företagsekonom, Saltvik

Holmberg Anders, företagare, Mariehamn

90

88

387,00

322,50

Holmström Simon, egenföretagare, Mariehamn 257 593,50 Bergbo Annette, journalist, Föglö 107 395,67
Josefsson Jesper, företagare, Saltvik 173 567,14

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Zetterman Ingrid, lagtingsledamot, Mariehamn 211 560,60

Svensson Jannik, journalist, Mariehamn

Söderdahl Robert, företagare, Mariehamn

119

106

400,43

350,38

Mansén Robert, teknisk chef, Lemland 140 496,25

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Holmberg-Jansson Annette, restaurangchef, Jomala 208 491,75

Valve Wille, social- och hälsominister, Jomala

Nordberg Mika, minister, Jomala

180

132

393,40

327,83

Häggblom Lars, sotare, Hammarland 151 483,75

Jansson Runa-Lisa, företagsekonom, Saltvik

Holmberg Anders, företagare, Mariehamn

90

88

387,00

322,50

Söderlund Pernilla, barnmorska, lagtingsledamot, Mariehamn 133 467,17

Svensson Jannik, journalist, Mariehamn

Söderdahl Robert, företagare, Mariehamn

119

106

400,43

350,38

Höglund Roger, egenföretagare, Finström 120 441,11

Salmén Jan, bonde, Saltvik

Högman Gyrid, fil.mag., Jomala

111

110

397,00

360,91

Eckerman Jessy, ungdomsledare, Mariehamn 102 437,33

Kemetter Sara, lagtingsledamot, lärare, Mariehamn

Löthman Henrik, lärare, Mariehamn

89

68

328,00

262,40

Toivonen Stephan, ekon.mag., lagtingsledamot, Mariehamn 171 418,00 Lindström Johan, friskvårdsföretagare, boxningstränare, Saltvik 63 209,00

Mariehamn den 24 oktober 2019

Centralnämnden för lagtingsval

Robert Sundström, ordförande          Raine Katajamäki, sekreterare

Besvärsanvisning

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det hos Ålands förvaltningsdomstol genom skriftliga besvär.

Rätt att överklaga beslut om lagtingsval

Besvär över ett beslut om fastställande av valresultat i ett lagtingsval får anföras av var och en vars rätt eller fördel kränks av beslutet. Den som har varit uppställd som kandidat i valet och en etablerad politisk förening som lämnat in en kandidatanmälan får anföra besvär på den grund att beslutet strider mot lag. Den som är röstberättigad i lagtingsvalet får dessutom anföra besvär på den grund att valet har skett i oriktig ordning och att detta har kunnat påverka valresultatet.

Besvärstid

Besvär ska anföras skriftligt inom 14 dagar från det att valresultatet har offentliggjorts.

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften kan formuleras fritt. I den ska dock alltid anges

1. Vilket beslut besväret gäller
I besvärsskriften ska anges vilket beslut som överklagas.

2. Vilka ändringar som yrkas
För att förvaltningsdomstolen ska kunna ge ett avgörande på just den del av beslutet som ändringssökanden anser vara felaktig, bör det av besvärsskriften framgå till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas. Även i övrigt ska besvären vara så entydiga som möjligt.

3. De grunder på vilka ändring yrkas
Motiveringen kan vara fritt formulerad och ändringssökanden ska visa att yrkandet är berättigat.

4. Ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation
I besvärsskriften ska anges ändringssökandens namn och hemkommun samt kontaktinformation, dvs. adress och telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan ställas till ändringssökanden. Också e-postadress kan anges.

5. Underskrift
Ändringssökanden eller dennes lagliga företrädare ska underteckna besvären. Om ändringssökanden har befullmäktigat ett ombud att sköta besvären för hans eller hennes räkning, räcker det med ombudets underskrift. Med underskrift förstås här en egenhändig namnteckning.

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Ålands förvaltningsdomstol på adressen Ålands förvaltningsdomstol PB 31, 22101 MARIEHAMN, eller elektroniskt på adressen aland.fd@om.fi.

Närmare information om hur besvärstiden beräknas

Besvärsskriften ska inlämnas inom 14 dagar från det att valresultatet har offentliggjorts. Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton, midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter besvärstiden också följande vardag.

Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt:

  • Offentlig delgivning – Om beslutet har delgivits via offentlig delgivning anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet publicerades på myndighetens elektroniska anslagstavla.

Besvärsskriften ska vara inlämnad till Ålands förvaltningsdomstol senast kl. 16.15 på besvärstidens sista dag.

Publicerad 12.3.2019
Uppdaterad 28.10.2019