Checklista för kandidatnominering i kommunalval

Handlingarna ska vara centralvalnämnderna tillhanda senast måndagen den 11 september 2023 kl. 16.00.

Behövs för alla

 • Formulär för kandidatanmälan.
 • Formulär för kandidatlista.
 • Formulär för medgivande för samtliga kandidater på listan.

Behövs för etablerade kommunala politiska föreningar

 • Protokollsutdrag för beslut om valombud och ersättare för valombud. Kan utses antingen direkt av medlemmarna på ett möte eller enligt det förfarande som anges i föreningens stadgar.
 • Protokollsutdrag för beslut om att ställa upp kandidater samt beslut om att lämna in kandidatanmälan. Kan fattas vid ett medlemsmöte eller på det sätt som föreningens stadgar anger. Beslutet kan även fattas av föreningens styrelse om föreningsmötet har gett en sådan fullmakt.
 • Ett utdrag ur föreningsregistret där föreningens registrerade namn och dess namntecknare framgår.

Behövs för lokala föreningar

 • Protokollsutdrag från det möte som fattade beslut om anmälan, utsåg valombudet och gav ombudet fullmakt att anmäla föreningens kandidatlista under den etablerade politiska föreningens namn. Fullmakterna för valombuden ska även bifogas.
 • Till anmälan ska även bifogas den etablerade politiska föreningens meddelande om rätt för den lokala föreningen att ställa upp kandidater i kommunalvalet i den etablerade politiska föreningens namn.

Behövs för valmansföreningar

 • Formulär för stiftelseurkund.
 • Eventuell rätt att använda en registrerad förenings namn.
 • Eventuell fullmakt att ingå valförbund.

Behövs för valförbund

 • Fullmakter för valombud att ingå valförbund.
 • Formulär för valförbund.