Ogiltiga valsedlar

Centralnämnden för lagtingsval och de kommunala centralvalnämnderna ska senast klockan 12 dagen efter valdagen inleda granskningen av valsedlarna och av valnämndernas uträkningar samt avgöra vilka valsedlar som är ogiltiga.

En valsedel är enligt 97 § vallagen för Åland ogiltig om:

1) valkuvertet innehåller fler än en valsedel,

2) valkuvertet är försett med en obehörig anteckning,

3) det i valsedeln har antecknats flera än ett kandidatnummer eller en kandidats nummer antecknats så att det inte fullt tydligt framgår vilken kandidat som avses,

4) valsedeln har försetts med något särskilt kännetecken eller om det har gjorts någon annan obehörig anteckning i den,

5) kandidatnumret har antecknats på något annat än på en valsedel som en valmyndighet tillhandahållit eller om

6) valsedeln inte är stämplad.

En anteckning på en valsedel som endast förtydligar på vilken kandidat väljaren har avsett att rösta betraktas inte som en obehörig anteckning.

De valsedlar som anses ogiltiga avskiljs och läggs i ett särskilt omslag grupperade enligt röstningsområde. Omslaget förseglas och förvaras med de godkända rösterna.