Understöd för politisk verksamhet och information

Statsrådet beviljar årligen Ålands landskapsregering ett understöd för stöttning av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. Landkapsregeringen erhåller understödet i månatliga poster från statsrådets kansli och fördelar understödet vidare i månatliga poster till de politiska föreningarna som är representerade i lagtinget. 

De politiska föreningarna behöver inte ansöka om understödet som fördelas enligt mandatfördelningen i lagtinget. 

De politiska föreningarna ska årligen senast i maj lämna in en redovisning till landskapsregeringen över användningen av understödet för föregående räkenskapsperiod. Landskapsregeringen vidareförmedlar redovisningarna till Statsrådets kansli. Redovisningen görs elektroniskt via blanketten på den här sidan.