Att ställa upp kandidater i lagtingsval

I lagtingsval får kandidater ställas upp av en etablerad politisk förening och av röstberättigade personer som har bildat en valmansförening särskilt för det ändamålet.

Med en etablerad politisk förening avses en registrerad förening, vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter på Åland och som har varit företrädd i det nuvarande eller det föregående lagtinget. En etablerad politisk förening anses företrädd i lagtinget då någon kandidat blivit invald från en kandidatlista som ställts upp under en beteckning som innehåller föreningens namn.

I 35 § vallagen finns specifika bestämmelser om hur en valmansförening bildas.

När man ställer upp kandidater används särskilda formulär:

  • Stiftelseurkund för valmansförening
  • Kandidatanmälan
  • Kandidatlista
  • Medgivande att ställa upp som kandidat
  • Anmälan om överenskommelse om valförbund

Du hittar formulären under blanketter på den här sidan.

Valombud

En förening som ställer upp kandidater i val ska utse ett valombud och en ersättare för valombudet. Valombudet och ersättaren utses antingen direkt av medlemmarna vid ett möte eller enligt föreningens stadgar.

En medlem eller en ersättare i en centralnämnd får inte vara valombud. Valombudet för en valmansförening ska vara medlem av föreningen och får inte vara kandidat i samma val. Valombudet för en etablerad politisk förening får vara kandidat i samma val.

Beslut om att ställa upp kandidater

En etablerad politisk förenings beslut om att ställa upp kandidater till lagtinget eller fullmäktige, samt beslut om att lämna in kandidatanmälan, ska fattas vid ett föreningsmöte eller på det sätt föreningens stadgar anger att medlemmarnas beslutanderätt ska utövas. Besluten kan även fattas av föreningens styrelse om föreningsmötet har gett en sådan fullmakt.

En förening som avses i denna paragraf kan bestämma att valombudet inte får ingå överenskommelse om valförbund. Om ett sådant beslut inte fattas, har valombudet rätt att på föreningens vägnar ingå en sådan överenskommelse.

Valförbund

Ett valombud som har den rätten kan på föreningens vägnar samverka i ett val med en eller flera andra föreningar genom att ingå en överenskommelse om bildande av valförbund.

Etablerade politiska föreningar har rätt att ställa upp sina kandidater på flera listor. Listorna bildar ett valförbund utan att någon särskild överenskommelse behöver göras.

En överenskommelse om valförbund ska undertecknas av valombuden för de föreningar som ingår i förbundet. Överenskommelsen ska innehålla fullmakter för en av undertecknarna att vara valförbundets valombud och för en att vara valombudets ersättare.

Antal kandidater som får ställas upp

En valmansförening och en etablerad politisk förening har rätt att ställa upp ett antal kandidater som är högst två gånger så stort som antalet representanter som ska utses i valet. I lagtingsval alltså max 60 kandidater.

Kandidatlista

En kandidatlista ska tydligt uppta kandidaternas namn, samt uppgift om deras titel, yrke eller syssla, angiven med högst två uttryck. Vid sidan av eller i stället för en kandidats förnamn får användas ett allmänt känt tilltalsnamn eller förkortat förnamn. I en lista som gäller lagtingsval anges kandidaternas hemkommun.

Kandidaterna ska ställas upp i den ordning som de avses ha i sammanställningen av kandidatlistor. Till kandidatlistan ska fogas de föreslagna kandidaternas skriftliga medgivanden att ställa upp som kandidat, uppgifter om deras personbeteckningar samt deras försäkran att de inte samtyckt till att bli uppställda som kandidater på någon annan kandidatlista i samma val. Kandidaternas namn ska i medgivandet ha samma form som i kandidatlistan.

Beteckningar för kandidatlistor och valförbund

En enskild kandidatlista eller ett valförbund ska ha en beteckning i sammanställningen av kandidatlistor.

En kandidatlista som ställts upp av en etablerad politisk förening får den politiska föreningens namn som beteckning.

Ett valförbund som innehåller en etablerad politisk förening ska ha en beteckning som innehåller namnet på varje politisk förening som ingår i valförbundet.

En valmansförenings kandidatanmälan eller en anmälan om överenskommelse om bildandet av ett valförbund kan innehålla ett förslag till beteckning. Den föreslagna beteckningen får inte vara missvisande eller olämplig. I beteckningen kan ingå ett namn som är infört i föreningsregistret om föreningen gett ett skriftligt tillstånd.

Kandidatanmälan och anmälan om valförbund

En kandidatanmälan och en anmälan om överenskommelse om valförbund ska lämnas in senast klockan 16 den måndag som infaller den 34 dagen före valdagen. Anmälan ska innehålla valombudets försäkran att kandidaterna är valbara och handlingarna ska vara undertecknade av valombudet. I handlingarna ska valombudets kontaktuppgifter uppges. Handlingar som gäller lagtingsval ska lämnas in till centralnämnden för lagtingsval.

Handlingar som bifogas en kandidatanmälan

En etablerad politisk förening ska till kandidatanmälan bifoga ett protokollsutdrag från det organ som fattade beslut i ärendet. Protokollsutdraget ska innehålla uppgifter om kandidatlistorna, valombudet och valombudets ersättare. Till anmälan ska bifogas ett utdrag ur föreningsregistret där föreningens registrerade namn och dess namntecknare framgår.