Välkommen att delta i valen!

Det är val till lagtinget och kommunernas fullmäktige på Åland den 15 oktober 2023. Det är viktigt för det åländska samhället att alla utnyttjar sin rösträtt och deltar i valen. Men vem har rösträtt? Hur röstar man? Hur ställer man upp kandidater?

Här får du svar på dina frågor om valen. Denna informationsfolder är särskilt utformad för dig som flyttat till Åland från riket. I mycket påminner de åländska valen om de statliga valen, så här behandlas i huvudsak det som är annorlunda på Åland.

På valhemsidan www.val.ax hittar du mera information.

Vad väljer vi?

I lagtingsvalet väljer vi 30 medlemmar till Ålands lagting för de kommande fyra åren.

I kommunalvalen väljer vi medlemmar till kommunernas fullmäktige. De sitter också i fyra år.

Antalet medlemmar i fullmäktige beror på antalet invånare i varje kommun. Mariehamn är störst och har 27 medlemmar i sitt fullmäktige. De minsta kommunerna har 9 medlemmar i fullmäktige.

Vem får rösta?

För att få rösta i valen måste du fylla 18 år senast på valdagen den 15 oktober. Det betyder att du ska vara född senast den 15 oktober 2005.

För att få rösta i lagtingsvalet ska du dessutom ha åländsk hembygdsrätt. Men du behöver inte vara bosatt på Åland just nu.

För att få rösta i kommunalvalet ska du ha en hemkommun på Åland den 1 september 2023. Det är i den kommunen du får rösta. Du måste också antingen ha åländsk hembygdsrätt eller ha haft en hemkommun på Åland under ett helt år före valdagen.

Kravet på ett års bosättning gäller också för dem som har flyttat till Åland från riket.

Om du har rösträtt får du ett röstkort per post till din hemadress ungefär en månad före valdagen. Då kan du kontrollera att uppgifterna om din rösträtt stämmer.

Hur röstar man?

Varje kandidat som ställer upp i de olika valen har ett nummer. Det finns kandidatlistor till hands på alla ställen där du kan rösta, och på www.val.ax

Numreringen är olika i lagtings- och kommunalvalen:

  • i lagtingsvalet nr 2 och framåt (vit kandidatförteckning och vit valsedel)
  • i kommunalvalen nr 502 och framåt (grön kandidatförteckning och grön valsedel)

Samma kandidatnummer finns alltså i alla kommuner, men du får rösta bara på de kandidater som ställer upp i din hemkommun.

Se till att du använder rätt valsedel för varje val! Begär en ny valsedel om du råkar skriva fel. En valsedel som har blivit ändrad eller rättad är ogiltig.

Du kan rösta på följande sätt:

Förtidsrösta på ett förtidsröstningsställe

Från lördagen den 30 september till och med tisdagen den 10 oktober kan du förtidsrösta. Det finns förtidsröstningsställen över hela Åland. Det kan vara ett postkontor, kommunkansliet eller något annat ställe som kommunen har bestämt. Förtidsröstningsställena är öppna på lite olika tider under förtidsröstningstiden, kontrollera tiden med din kommun.

Du kan rösta på vilket förtidsröstningsställe som helst. Det behöver inte vara i din egen hemkommun. När du förtidsröstar måste du kunna legitimera dig. Ta gärna med röstkortet så går röstningen smidigare.

Förtidsrösta per brev

Om du inte kan rösta på valdagen eller under förtidsröstningstiden kan du rösta per brev. Det är en möjlighet att rösta ifall du inte befinner dig på Åland. Du får också brevrösta på Åland, om du till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till en vallokal.

Om du vill brevrösta kan du använda en beställningsblankett. Blanketten finns på www.val.ax. Sedan får du alla handlingar som behövs per post. Du får också instruktioner om hur du fyller i dem.

Om du har svårt att hämta post och posta brev kan du få handlingarna direkt till dig, och avhämtade när du är klar med din röstning. Du kan be om detta då du beställer handlingarna. Du måste i så fall vara bosatt i en kommun på Åland.

De handlingar som du behöver för att rösta per brev ska beställas senast den 10 oktober.

OBS! Du måste skicka tillbaka valsedlarna och följebrevet så att de är tillbaka hos din kommun senast den 13 oktober kl. 19.

Observera att du får brevrösta också om du bor på Åland eller i riket. Du behöver alltså inte vara bosatt utomlands som i de statliga valen. I de åländska valen förekommer däremot inte någon hemmaröstning som i de statliga valen.

Förtidsrösta i inrättningar som sjukhus eller åldringshem

Förtidsröstning i sjukhus, åldringshem och andra liknande inrättningar ordnas av en valbestyrelse, som kommunen har utsett. Medlemmarna i valbestyrelsen kommer till inrättningen för att ge dem som vistas där möjlighet att rösta. Röstningen anordnas under minst två dagar, vid tider som valbestyrelsen bestämmer. Tiden meddelas i förväg genom ett väl synligt anslag.

Observera att det endast är de som vistas eller vårdas i inrättningen som får rösta på detta sätt. Det gäller inte personalen.

Rösta på valdagen

Valdagen är söndagen den 15 oktober 2023. Vallokalerna är öppna kl. 9.00−20.00.

Själva röstningen går till på samma sätt som i de statliga valen. En skillnad är att vi har två val samtidigt på Åland. Kom ihåg att valsedeln för lagtingsvalet är vit och valsedeln för kommunalvalet är grön!

Vem får ställa upp som kandidat i valen?

Alla som har rösträtt får också ställa upp som kandidater, med några få undantag. Om du till exempel arbetar i en ledande position i kommunen kan du inte ställa upp.

Hur ställer man upp kandidater i valen?

Om du vill ställa upp som kandidat i valen kan du ta kontakt med någon av de politiska föreningarna på Åland. Du måste inte vara medlem i föreningen för att få ställa upp som kandidat, men föreningen har rätt att ställa vissa krav på dig som kandidat.

Du kan också ställa själv upp kandidater genom att bilda en valmansförening. Då samlar du ihop ett tillräckligt stort antal röstberättigade personer som stöd för den kandidat du vill ställa upp. I lagtingsvalet behövs det tio stödpersoner för en kandidat och i kommunalvalen tre personer. Om du själv är kandidat får du inte samtidigt vara medlem i valmansföreningen.

Du kan gå ihop med andra personer och bilda en kandidatlista med flera kandidater. Det måste fortfarande finnas tillräckligt många stödpersoner i valmansföreningen, alltså tio personer för varje kandidat i lagtingsvalet och tre i kommunalvalet.

Om du vill ställa upp kandidater har du hjälp av de formulär som finns på www.val.ax

Valresultatet

Så fort vallokalerna stänger på valdagen börjar rösterna räknas. Förtidsrösterna har räknats redan under dagen och brukar kunna rapporteras genast efter kl. 20.00. De åländska tidningarna och Ålands Radio och tv sänder direkt och rapporterar om rösträkningen.

Vid midnatt brukar det preliminära valresultatet vara klart. De närmaste dagarna efter valdagen kontrollräknas alla röster ännu en gång innan det slutliga resultatet är färdigt.

Mera information

Det mesta som du behöver veta om lagtings- och kommunalvalen på Åland hittar du på de övriga sidorna här på webbplatsen.

Allas röster räknas. Också din!