Valfinansiering

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska både de invalda kandidaterna och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Det gäller för såväl lagtinget som för kommunfullmäktige. Syftet med redovisningarna är att öka öppenheten kring valfinansieringen och informationen om kandidaternas och de politiska föreningarnas bindningar. Landskapsrevisionen är den myndighet som samlar in och granskar redovisningarna.

De valda lagtingsledamöternas och stads- och kommunfullmäktigeledamöternas valkostnader offentliggörs efter valet på den här webbplatsen. Redovisningarna ska ges in inom tre månader efter valet. Efter lagtings- och kommunalvalet 2023 alltså senast den 19 januari 2024.

Anvisningar för redovisning

I rutan Bilagor här intill finns Landskapsrevisionens anvisningar och i rutan Blanketter finns blanketter för redovisning av valfinansiering.

Mer information om valfinansiering

Redovisningsskyldig är

  1. Den som valts till eller innehar uppdrag som lagtingsledamot
  2. Den som har invalts till kommunfullmäktige, jämte första och andra ersättare
  3. Etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar som ställt upp kandidater i ett lagtingsval eller kommunalval

Den som under mandatperioden tillträder ett uppdrag som lagtingsledamot (ersättare) ska lämna in sin redovisning inom tre månader efter tillträdelsedagen. Själva redovisningsskyldigheten för ersättaren infinner sig först när denne tillträder som lagtingsledamot, men det kan ändå vara lämpligt att de ersättare som ligger närmast en lagtingsplats på varje kandidatlista sammanställer sin valfinansieringsredovisning inom den utsatta tiden efter att valresultaten fastställts.

Vad avses med valfinansiering?

Med valfinansiering avses finansiering av kostnader för valkampanjen som uppkommer tidigast sex månader före och senast två veckor efter valdagen oberoende av när de betalas. I valen 2023 alltså tidsperioden 15 april - 29 oktober. Till exempel uppkommer kostnaden för en valannons då annonsen publiceras och inte då den betalas.

Valfinansieringen kan bestå av egna medel eller lån, bidrag som kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten fått eller bidrag som en etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening har fått.

Som bidrag räknas prestationer i pengar, varor och tjänster. Om bidraget inte getts i form av pengar, ska dess verkliga värde i pengar uppskattas. Sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster betraktas inte som bidrag.

Om en givare ger flera olika bidrag till en valkampanj ska alla bidrag räknas ihop och redovisas som ett bidrag.

Begränsningar i fråga om valfinansiering

En kandidat eller en etablerad politisk förening eller en etablerad kommunal politisk förening får inte ta emot bidrag från givare som inte kan klarläggas. Alla bidragsgivare måste således kunna identifieras. Detta gäller inte sedvanligt insamlingsarbete.

En kandidat får inte från en enskild givare ta emot bidrag till ett värde som överstiger 3 000 euro.

En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening får inte från en enskild givare ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro.

Av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen, eller är avsedd att stöda den, ska det framgå vem som betalar reklamen.

Uppgifter som ska redovisas

Av redovisningsblanketten framgår vilka uppgifter som ska redovisas. Av särskild vikt är följande:

  • Personkandidater måste specificera varje enskilt bidrag och dess givare om bidraget är 500 euro eller mer
  • för politiska föreningar är motsvarande belopp 1 000 euro eller mer
  • eventuella lån som upptagits ska redovisas med återbetalningsplan
  • bidrag i av form av tjänster och varor (t.ex. fri användning av lokaler) ska anges till uppskattat belopp

Övrigt

För att Landskapsrevisionen ska kunna kontrollera att alla redovisningsskyldiga har lämnat in redovisning måste redovisningen av valfinansiering även göras i sådana fall där den redovisningsskyldiga kandidaten inte haft kampanjkostnader eller valfinansiering av det slag som ska anmälas (nollredovisning).

Landskapsrevisionen kan vid behov uppmana redovisningsskyldig att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.