Kommunalval

Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår åt gången genom omedelbara, hemliga och proportionella val. Alla röstberättigade kommunmedlemmar har en röst. Du kan läsa mer om centrala principer vid valförrättning här. 

Ordinarie kommunalval förrättas den tredje söndagen i oktober vart fjärde år. Ordinarie kommunalval förrättas samtidigt som ordinarie lagtingsval.

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas bestäms i förhållande till kommunens invånarantal på valårets första dag enligt vad som anges i 38 § i kommunallagen för landskapet Åland. 

Kommunens fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som anges i 38 § kommunallagen. Antalet ledamöter skall dock alltid vara udda och får inte understiga nio.