Hur räknas valresultatet ut?

På den här sidan hittar du information om hur rösträkningen går till i lagtings- och kommunalval. Under bilagor finns också ett enkelt exempel. 

Räkning av förtidsrösterna

Centralnämnderna börjar räkna förtidsrösterna på valdagen, tidigast klockan 9. Centralnämnden för lagtingsval räknar förtidsrösterna i lagtingsvalet och de kommunala centralvalnämnderna räknar förtidsrösterna i kommunalvalen. 

Vid räkningen av förtidsrösterna strävar man efter att resultatet för förtidsrösterna ska vara klart samma kväll senast klockan 20 (den tid då vallokalerna stänger). Före klockan 20 får inte resultatet av räkningen av förtidsrösterna offentliggöras. 

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna har stängt på valdagen, inleder de kommunala centralvalnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. 

Tillkännagivande av det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet blir klart redan på kvällen på valdagen. När vallokalerna har stängts klockan 20 offentliggörs det resultat av förtidsröstningen som har överförts till valrapporteringssystemet. Därefter överförs valnämndernas preliminära uträkningar rörande valdagsrösterna till valrapporteringssystemet i takt med att de blir färdiga under valdagskvällens lopp.

Fastställande av valresultatet

Centralnämnden för lagtingsval och de kommunala centralvalnämnderna ska senast klockan 12 dagen efter valdagen inleda granskningen av valsedlarna och av valnämndernas uträkningar samt avgöra vilka valsedlar som är ogiltiga. Centralnämnderna fastställer valresultatet vid ett sammanträde som ska hållas senast den fjärde dagen efter valdagen. 

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild gruppering.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått.

I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

Slutligen ställs alla kandidater i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista utses ledamöter.

Närvarorätt för valombud

Vid centralnämndernas sammanträden för granskning och räknande av valsedlar och fastställande av valresultatet har valombuden, eller av dem särskilt för varje valmyndighet skriftligen befullmäktigade personer, rätt att närvara.

Mer information om ogiltiga valsedlar hittar du här.