Centrala principer vid förrättning av val

Allmän och lika rösträtt i valen

Allmän rösträtt betyder att rösträtten är enbart beroende av sådana allmänna krav som varje medborgare i allmänhet uppfyller. Till exempel vid lagtingsval finns det endast två villkor för rösträtten: 18 års ålder och åländsk hembygdsrätt.

Lika rösträtt betyder att varje röstberättigad har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. alla har samma antal röster. Vid allmänna val har alla en röst.

Valen är direkta

En väljare röstar direkt på den person han eller hon vill se bli vald. Varje kandidat har ett eget nummer som väljaren antecknar på röstsedeln vid röstningen.

Valen är proportionella

Ett proportionellt valsätt betyder att antalet kandidater som väljs från varje parti eller annan gruppering står i proportion till antalet röster partiet eller grupperingen får i jämförelse med andra grupperingar. Om partiet får t.ex. ca 20 procent av de avgivna rösterna, bör partiet också få ca 20 procent av mandaten. På Åland baserar sig det proportionella valsättet på d´Hondts metod.

Valen är hemliga

Valhemligheten betyder att varken valmyndigheterna eller någon annan får veta vem en väljare röstat på eller om väljaren eventuellt lämnat in en blank röstsedel. Om väljaren över huvud taget har utövat sin rösträtt, dvs. om han eller hon alls har röstat, är dock inte hemligt.

Varje väljare ska rösta själv

Rösträtten får inte utövas via ombud. Under vissa förutsättningar kan väljaren dock använda ett biträde vid röstningen.