Valreklam

För synlighet vid val kan kandidaten använda sin fantasi och de resurser som står honom eller henne till buds. Valreklam kan publiceras i dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter, i radio, television samt datanät och andra medier eller i form av utomhusreklam, valtidningar, broschyrer och andra tryckalster. För att göra sig synlig kan kandidaterna dessutom ordna valmöten.

I fråga om valreklamens innehåll och förfarandena i anslutning till valreklam ska vallagen och i tillämpliga delar övrig lagstiftning iakttas. Observera att det enligt vallagen är förbjudet att i omedelbar närhet till ett förtidsröstningsställe eller en vallokal hålla tal, publicera eller dela ut tryckta eller skrivna upprop eller bedriva någon annan aktivitet som utsätter väljarna för påverkan eller försök därtill, eller som inskränker deras valfrihet på något sätt. 

Dataskydd vid valrekalm

Skyddet av personuppgifter måste beaktas också i valreklam. Datainspektionen på Åland rekommenderar att man tar del av den information som Dataombudsmannen i Finland publicerat om valreklam. Klicka här för att komma till informationen.

Valskyltning längs väg

Det krävs tillstånd av landskapsregeringen för valskyltning längs de vägar där landskapet är väghållare. Ansökan görs genom att skicka ett fritt formulerat mejl där det framgår vem som ansöker och vad man ansöker om till registrator@regeringen.ax. Landskapsregeringens infrastrukturavdelning kan svara på eventuella frågor om tillstånden.

Respektive kommun är väghållare för de vägar som är fastställda som kommunalvägar. För dessa vägar behöver kommunerna kontaktas.