Lagtingsval

Ålands befolkning företräds i fråga om självstyrelsen av Ålands lagting. Lagtinget består av 30 ledamöter som väljs för fyra år åt gången. Ordinarie lagtingsval förrättas den tredje söndagen i oktober vart fjärde år. Samtidigt förrättas även ordinarie kommunalval. 

Alla röstberättigade har lika rösträtt i val till lagtinget där lagtingsledamöterna väljs genom direkta, proportionella och hemliga val. Du kan läsa mer om centrala principer vid valförrättning här

På Ålands lagtings hemsida kan du läsa mer om lagtinget och självstyrelsen.