Kampanjperioden har inletts

Enligt landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska både de invalda ledamöterna och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Det gäller för såväl lagtinget som för kommunfullmäktige. Syftet med redovisningarna är att öka öppenheten kring valfinansieringen och informationen om ledamöternas och de politiska föreningarnas bindningar. Landskapsrevisionen är den myndighet som samlar in och granskar redovisningarna.

Med valfinansiering avses finansiering av kostnader för valkampanjen som uppkommer tidigast sex månader före och senast två veckor efter valdagen oberoende av när de betalas. I valen 2023 alltså tidsperioden 15 april - 29 oktober. Redovisningarna ska ges in inom tre månader efter valet, efter lagtings- och kommunalvalet 2023 alltså senast den 19 januari 2024. Redovisningarna kan göras elektroniskt och publiceras på val.ax.  

Redovisningsskyldig är

  1. Den som valts till eller innehar uppdrag som lagtingsledamot
  2. Den som har invalts till kommunfullmäktige, jämte första och andra ersättare
  3. Etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar (partier) som ställt upp kandidater i ett lagtingsval eller kommunalval

En kandidat får inte från en enskild givare ta emot bidrag till ett värde som överstiger 3 000 euro. En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening får inte från en enskild givare ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro.

Mer information om valfinansiering hittar du här.