Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen för Åland. Syftet med de föreslagna ändringarna är att stärka vallagstiftningens krisberedskap, underlätta genomförandet av de allmänna valen samt öka tillgängligheten till de allmänna förtidsröstningsställena.

Till de viktigaste förslagen hör att allmänna förtidsröstningsställen föreslås finnas i varje kommun samt att kvällsröstning (mellan kl. 18-20) ska ordnas vid samtliga allmänna förtidsröstningsställen under minst en vardag under förtidsröstningstiden. Kandidatnomineringen föreslås tidigareläggas med en vecka i syfte att främja den samhälleliga debatten inför de allmänna valen samt underlätta produktionen av kampanjmaterial för myndigheter och kandidater. Vidare föreslås ett inrättande av ett landskapsomfattande kandidatregister, vilket syftar till att underlätta för allmänheten och media att hitta information om uppställda kandidater i både lagtings- och kommunalval. 

-Studier i bland annat Sverige har visat att det finns ett samband mellan god tillgänglighet till förtidsröstningsställen och ett högt valdeltagande. Förslagen säkerställer att det finns ett allmänt förtidsröstningsställe i varje kommun samt gör det obligatoriskt att ordna kvällsröstning vilket skulle vara mycket positivt för väljarna, säger civilminister Ingrid Zetterman.

I syfte att stärka vallagstiftningens krisberedskap föreslår landskapsregeringen även en bestämmelse som skulle möjliggöra senareläggande av tidpunkten för val i högst sex månader vid exceptionella förhållanden som allvarligt och väsentligt äventyrar utövandet av rösträtten, deltagandet i val eller genomförandet av val. Enligt förslaget skulle lagtinget på förslag av talmannen eller lantrådet, genom beslut med kvalificerad majoritet (2/3 av ledamöterna), kunna senarelägga tidpunkten för val vid exceptionella förhållanden vilket avser exempelvis pandemier, naturkatastrofer osv. Under covid-19-pandemin behövde exempelvis Finlands kommunalval 2021 senareläggas med två månader på grund av den rådande situationen och motsvarande skedde i flera europeiska länder. Avsikten med den nu föreslagna bestämmelsen är att säkerställa att det finns förfaranden i vallagen som kan hantera den här typen av exceptionella förhållanden. 

-Att stärka den civila krisberedskapen är en viktig del av regeringsprogrammet. Förhoppningsvis behöver den föreslagna bestämmelsen aldrig tillämpas men det är vårt ansvar att säkerställa att den demokratiska processen kan fungera även vid exceptionella förhållanden, säger civilministern. 

Beredningen av förslagen fortsätter nu vid lagberedningen och innan lagförslaget skickas till lagtinget genomförs en remissrunda.